ވިޔަފާރި

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ވިލާ ގޭހަށް ވެސް އޯޑަރު ދެވޭނެ

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ވިލާ ގޭހަށް ވެސް އޯޑަރު ދެވޭނެ
އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ވިލާ ގޭސް ފުޅިއަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ގޮތް ވިލާ ގޭހާއި އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުން...

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިނޭންސިންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ބީއެމްއެލްގައި ތައާރަފު ކުރި...

ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ގަނެވޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ގަނެވޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި
ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި ޕްރިމިއަމް ވައިބަ ސްޓިކާ ޕެކް 19ރ. އަށް ޑައުންލޯޑު ކޮށ...