ޚަބަރު

އޭދަފުށީގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމްއަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީން: ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު

އޭދަފުށީގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމްއަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީން: ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު
  އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޭދަފުއްޓަށް ވޯޓްލާ މީހުންގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީން ވެފައިވާކަމަށް ޕީޕީއެމް އޭދަފުށީ ކެ...

ވޯޓްލާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިން ފަށައިފި

ވޯޓްލާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ޓްރޭނިން ފަށައިފި
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބ. އަތޮޅުގައި ވޯޓް ލާއިރު ވޯޓް ލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވ...