ރިޕޯޓް

އެންމެ ބޭނުންވި ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނު، މިހާރު ބޭނުންވަނީ ރަށަށް ޚިދުމަތް ކުރަން

އެންމެ ބޭނުންވި ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނު، މިހާރު ބޭނުންވަނީ ރަށަށް ޚިދުމަތް ކުރަން
އެއީ 2015 ވަނަ އަހަރެވެ. އުމުރުން އެންމެ 22 އަހަރުގެ އޭދަފުއްޓަށް އުފަން ޒައިދު ޢަލީ އޭރު ދިޔައީ ބ. އޭދަފުށީގައި ހުރި ވިލާ ކޮލެޖު ކެމްޕަހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއް...