ރިޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ތަފާތު ނުރައްކާތެރި މައްސަލަތައް

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ތަފާތު ނުރައްކާތެރި މައްސަލަތައް
ކުޑަކުދިންނަކީ ގައުމުގެ މުސްތަޤުބަލެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. އެ ކުދިން ހެޔޮ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަތީގައި ބަލައި ބޮޑުކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާއެކެވެ....