ރިޕޯޓް

ނުފޫޒެއްނެތި ވޯޓުލުން..!!

ނުފޫޒެއްނެތި ވޯޓުލުން..!!
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނައިރު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ޤައުމުގެ ހުންގާނުގައި ހުންނަވާނީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެވެސ...

ވިސްނަވާލައްވާށެވެ

ޤައުމެއް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީ ވަމުން، ނުވަތަ ތަރައްގީ ވެފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ ތަފާސް ހިސާބެވެ. އިންފްލޭޝަން، ޖީ.ޑީ.ޕީ.  އާމްދަނީ، ޚަރަދު، ލ...