ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެ ސްކޫލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ. އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެ ސްކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނުވަނީ...

އެކުއާކަލްޗާކުރުމަށް ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ފަޅުރަށަކާއެކު ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެކުއާކަލްޗާކުރުމަށް ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ފަޅުރަށަކާއެކު ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި
  ވިޔަފާރި އުސޫލުން މަސް ވިއްސައި އާލާކުރުމަށް ބ. އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ފަޅުރަށަކާއެކު21 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މި...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 11 އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 11 އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 11 އަށް މިއަހަރު ވަނުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިއަދު ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވ...

ހިތާދޫ އިންޖީނުގެއަށް ދިން ބައިމިލިއަން ރުފިޔާ އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ފޮރުވާފައި

ހިތާދޫ އިންޖީނުގެއަށް ދިން ބައިމިލިއަން ރުފިޔާ އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ފޮރުވާފައި
  ބ. ހިތާދޫ އިންޖީނުގެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް 2008 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ބައިމިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީގެ ފައިސާ އޭރުގެ ބ. އަތޮޅު އޮފީހުގެ އެކައު...