ޚަބަރު

ކައުންސިލުން ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، ޓާފްދަނޑު އެހެންރަށަކަށް ބަދަލުކުރަނީ!

ކައުންސިލުން ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، ޓާފްދަނޑު އެހެންރަށަކަށް ބަދަލުކުރަނީ!
  އޭދަފުށީގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމާ މެދު މިޖެނުއަރީ މަހުގެ 31ގެ ކުރިން ކައުންސިލުން ވަކި ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެކަމަށްޝައުގުވެރިވާ ފަރާތުން މިޕްރޮޖެކްޓް...

ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ދަނީ އިތުރުވަމުން

 ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ސަބަބުން ބ. އަތޮޅަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ދަނީ އިތުރުވަމުން
  ބ. އަތޮޅު ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވަކަށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން މި އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދާއި އެކިއެކި ރިސާޗް ހެދުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދާއ...

ބއތމގެ ދަރިވަރަކު އޯ-ލެވެލްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓާ!

ބއތމގެ ދަރިވަރަކު އޯ-ލެވެލްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓާ!
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު އޯލެވެލްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓާ ހޯދައިފި އެވެ.  ހުރިހާ މާއްދާއަކުނ...

އޭދަފުށީ ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އޭދަފުށީ  ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
  އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ބެލުމަށާއި ޓީމަށް ހ...

ބިންހިއްކަން އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރި ލިސްޓުގައި އޭދަފުއްޓެއް ނެތް؟!

ބިންހިއްކަން އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރި ލިސްޓުގައި އޭދަފުއްޓެއް ނެތް؟!
ސަރުކާރުގެ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއް ބިން ހިއްކަން ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ ހަވާލުކުރި ލިސްޓުން އޭދަފުށި އުނި...

މިއަހަރު އޭދަފުށިން ބިން ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި

މިއަހަރު އޭދަފުށިން ބިން ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިއަހަރު އޭދަފުއްޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއްގައި ބިން ހިއްކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައި އެކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ. އެއްފަސް...