ޚަބަރު

“ދިރާސީ އަހަރުފެށޭދުވަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާނީ ގައުމީ ހެދުމެއްގައި”

މިއަހަރުގެ ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާސީ އަހަރުފެށޭދުވަހު ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ގައުމީ ހެދުމުގައި ސްކޫލަށް އަންނަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖ...

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް މިއަހަރު ހަދާނެ: މިނިސްޓަރ

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް މިއަހަރު ހަދާނެ: މިނިސްޓަރ
އޭދަފުށީގައި މިއަހަރުތެރޭ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑީއަމެއް އަޅައިދެއްވާނެކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓް...

ބިން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ވިލާ ކޮލެޖާއެކު ސޮއިކުރެވޭނޭ: ކައުންސިލް

ބިން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ވިލާ ކޮލެޖާއެކު ސޮއިކުރެވޭނޭ: ކައުންސިލް
  ރަށުގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ވިލާ ކޮލެޖާއި ގުޅިގެން...

ޕީޕީޕީގެ ދަށުން އޭދަފުށި ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާހެއްނުވި

ޕީޕީޕީގެ ދަށުން އޭދަފުށި ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާހެއްނުވި
ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލުން އޭދަފުށީގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާއީދު ނުލިބިގެން އެހ...

ފެރީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓިފައިވާތީ ބ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފެރީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓިފައިވާތީ ބ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި
ނ. ރ.، ބ. އަދި ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ހިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔ...

ދިރާސީ އަހަރުފެށޭއިރު ގިނަކަންކަން ހުންނާނީ ފުރިހަމަވެފައި: އެޑިއުކެޝަން

ދިރާސީ އަހަރުފެށޭއިރު ގިނަކަންކަން ހުންނާނީ ފުރިހަމަވެފައި: އެޑިއުކެޝަން
  ދިރާސީ އާއަހަރު ފެށޭއިރު ސްކޫލުތައް ހުންނާނީ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާމިންވަރަށް ތައްޔާރުވެފައިކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ދިޓީވީގައި ވާހަކަ ދައްކަވ...