ޚަބަރު

ބ. އޭދަފުށީގައި ޓާފް ދަނޑަކާއި ޓްރޭނިން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްދޭން ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވެއްޖެ!

ބ. އޭދަފުށީގައި ޓާފް ދަނޑަކާއި ޓްރޭނިން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްދޭން ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވެއްޖެ!
ބ. އޭދަފުށީގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކާ، ފުޓްބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާކަމަށް އޭދަފުށި ކައުން...

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ހޫނުވެ ދެކައުންސިލަރަކާ، ޒުވާނުން ޖަލްސާ ދޫކޮށް ނުކުމެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ހޫނުވެ ދެކައުންސިލަރަކާ، ޒުވާނުން ޖަލްސާ ދޫކޮށް ނުކުމެއްޖެ
އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ރޭ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޖަލްސާ ހޫނުވެ ދެކައުންސިލަރުންނާއި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް...

އުތުރުގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

އުތުރުގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ
އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އަމަލ...

ހަ ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެމިލިއަން ރުފިޔާ

ހަ ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެމިލިއަން ރުފިޔާ
ހަ ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ރަށްތަކަކީ ށ. ކަނޑިތީމާއި ވ. ފުލިދު އާއި ފެލިދޫ އަދި ކެޔޮދޫގެ...

ވިލާ ކޮލެޖުން ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުން ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި
ވިލާ ކޮލެޖުން ބ. އޭދަފުށީ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުމުގައި ޕްރައިވެޓް...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ރިޒާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ރިޒާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، ޑީއާރުޕީ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު މުހައްމަދު ރިޒާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ޑީއާރުޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އޭދަ...

އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި

އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި
ދައުލަތުން އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ 2013 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ބޯޅަދަނޑު ހެދުމަށް ފައިސާ ހިމަނާފައިވާކަމަށް އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަ...