ޚަބަރު

ފޭލިން ބޭއްވި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ދީފި

ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި ޖަމިއްޔާ) އާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދަނޑުވެރިކަމާބެހ...

ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީން (އެލްޖީއޭ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންނާ ފައިނޭންޝަލް ޕ...

އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ޓެލެކޮމް ފެއާ އަށް އާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ޓެލެކޮމް ފެއާ އަށް އާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އިން މި މަހުގެ 6-7 އަށް ބ. އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ޓެލެކޮމް ފެއާ އަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކޮށް، ފެއާގައި ހުރި...

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރަނީ
ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހިއްސާ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކެބިނެޓުން ނިންމާފައިވާ “މޯލްޑިވްސް އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް” މަޝްރޫއުގ...

އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް މާލެއެކޭ އެއްފެންވަރެއްގައި ހުރިހާ ރަށަކަށްދިނުން: ދިރާގު

އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް މާލެއެކޭ އެއްފެންވަރެއްގައި ހުރިހާ ރަށަކަށްދިނުން: ދިރާގު
މިހާރު ދިރާގުގެ އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ބްރޯޑް ބޭންޑްގެ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް އެދެވޭ ފެންވަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްދިނުންކަމަށް ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވިދ...

ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ އެންމެފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އާއްމުކޮށް ދައްކާލަނީ

ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ އެންމެފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އާއްމުކޮށް ދައްކާލަނީ
އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ “ޓެލެކޮމް ފެއާ 2012” ގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފުލުހުންގެ ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަ...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަމްހީދު ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަމްހީދު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ. ކޮމިޔުނިކޭޝަން...

އުމެއިރާގެ ކައުންސިލަރުކަން ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އުމެއިރާގެ ކައުންސިލަރުކަން ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި
މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ކައުންސިލްގެ ހަތް ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ޑީއާރްޕީ މެމްބަރު އުމެއިރާ އަބޫބަ...