ޚަބަރު

ހަ ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެމިލިއަން ރުފިޔާ

ހަ ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެމިލިއަން ރުފިޔާ
ހަ ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ރަށްތަކަކީ ށ. ކަނޑިތީމާއި ވ. ފުލިދު އާއި ފެލިދޫ އަދި ކެޔޮދޫގެ...

ވިލާ ކޮލެޖުން ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުން ބަހިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި
ވިލާ ކޮލެޖުން ބ. އޭދަފުށީ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުމުގައި ޕްރައިވެޓް...

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ރިޒާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި

އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ރިޒާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، ޑީއާރުޕީ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު މުހައްމަދު ރިޒާ ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ޑީއާރުޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އޭދަ...

އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި

އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި
ދައުލަތުން އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ 2013 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އޭދަފުށީގެ ބިންހިއްކުމާއި ބޯޅަދަނޑު ހެދުމަށް ފައިސާ ހިމަނާފައިވާކަމަށް އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަ...

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގާބިގާ އުޅުމަށް ދަތިވެފައި

ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގާބިގާ އުޅުމަށް ދަތިވެފައި
އޭދަފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާތީވެ، ހިނގާބިގާ އުޅުމަށް ދަތިވެއްޖެ އެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގެ ގަދަވަޔާއިއެކު މިދުވަސްކޮޅު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަ...

ޔޫސުފް އަލިފުޅުގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް ތަައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޔޫސުފް އަލިފުޅުގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް ތަައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ސަރުކާރަށް ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ބ. ދަރަވަންދޫ ދޭލިޔާގޭ ޔޫސުފް އަލިފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގ...