ޚަބަރު

ވަގުތީ ކެންޓީނު ހިންގުމަކީ ރަށު އޮފީހުން ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭ ކަމެއް: އޭދަފުށީ އޮފީސް

އެކިއެކި މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ބާއްވާ ތަންތަނުގައި އެ މުނާސަބަތެއް އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ވަކިވަކި ފަރާތަކުން ވަގުތީ ކެ...

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ހަމައެކަނި ޖަނަރޭޓަރު މައްސަލަ ޖެހި މުޅި ރަށް ކަނުއަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް

ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ހަމައެކަނި ޖަނަރޭޓަރު މައްސަލަ ޖެހި މުޅި ރަށް ކަނުއަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް
ރަށުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ތިބީ ރުޅި އައިސް ރަތްވެފައި: ކައުންސެލަރ ބ. ކަމަދޫގައި ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ ހަމައެކަނި ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވެ އެ ރަށުން ކަރަންޓްގެ...

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު ހިތާދޫ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ބަދަލު ކުރަން ފަށައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު ހިތާދޫ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ބަދަލު ކުރަން ފަށައިފި
ބ. ހިތާދޫގެ މަގެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއް އެނދި ހާދިސާ އަށް ފަހު ކަރަންޓް ވިއުގަ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހުރިހާ ޑި...

އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ކެންދޫ ކަތީބު ސައީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހަދަނީ

އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ކެންދޫ ކަތީބު ސައީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހަދަނީ
އަތޮޅު ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ބ. އަތޮޅު ކެންދޫ ކަތީބު މުހައްމަދު ސައީދު އިބްރާހީމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރަ...

ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ފޮނުވައިފި

މި ތަރުޖަމާގައި ކުށް ނުހުންނާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީން ކަމެއް އެބަ އޮތް: އަތޮޅު ކައުންސިލަރ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ބ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުވައިފި ކަ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕީޓީއޭގެ ކެންޓީނަށް 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބުނު

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ކެންޓީނަށް ޚަރަދު ކަނޑާ 5،610 ރ. ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ސްކޫލުގ...

ބަހިއްޔާ ޕްރިސްކޫލް ބަންދު ކުރުމާއި ހަޅުތާލު ކުރުން: ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮން ފަރާތަކުން؟

ބަހިއްޔާ ޕްރިސްކޫލް ބަންދު ކުރުމާއި ހަޅުތާލު ކުރުން: ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮން ފަރާތަކުން؟
މިހާރަކަށް އައިސް ރަށްރަށުގައި ޖެހޭ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގައި އޮފީސް، ސްކޫލް ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކުރުމާއި ހަޅުތާލު ކުރުން މިއީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ހއ. އަތޮޅު ސްކ...

ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލަކީ އޭދަފުށީ އޮފީހުން ހިންގާ ތަނެއް ނޫން: ކައުންސެލަރ ހަބީބު

ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލަކީ އޭދަފުށީ އޮފީހުން ހިންގާ ތަނެއް ނޫން: ކައުންސެލަރ ހަބީބު
އަޅުގަނޑު ސްކޫލަށް ނުނިކުތީ ބެލެނިވެރިންގެ ކުރިމަތީގައި ކައުންސެލަރ ޓީޗަރުންގެ އަގުވައްޓާލުމުން: ޝާހިދާ ކިޔަވައިދޭނެ އެއްވެސް ޓީޗަރަކު ހާޒިރު ނުވުމާ ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު އޭ...

ކުވައިތުގެ ޕާލަމަންޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުން އިންތިޚާބު ވެއްޖެ

ކުވައިތުގެ ޕާލަމަންޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުން އިންތިޚާބު ވެއްޖެ
މީގެ 5 އަހަރު ކުރިން އަންހެނުންނަށް ވޯޓު ލެވޭ ގޮތަށާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހުމަށް ފަހު ކުވޭތުގެ ޕާލަމަންޓަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުން އިނ...

އެއްވެސް ޓީޗަރަކު ނާންނާތީ ބަހިއްޔާ ޕްރިސްކޫލްގެ ކިޔެވުން މިއަދަށް ބަންދުކޮށްފި

އެއްވެސް ޓީޗަރަކު ނާންނާތީ ބަހިއްޔާ ޕްރިސްކޫލްގެ ކިޔެވުން މިއަދަށް ބަންދުކޮށްފި
9:30 : ކިޔަވައިދޭނެ އެއްވެސް ޓީޗަރަކު ނާންނާތީ މިއަދު ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ބަންދު ކޮށްފި އެވެ. މި ކަމާ ގުޅިގެން ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރުން ސޮއި ކުރަމުން ގެނ...