ޚަބަރު

އުރީދޫ ޓަވަރުގައިހުރި ޑިސްތައްބާވެ، އާއްމުންނަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް!

އުރީދޫ ޓަވަރުގައިހުރި ޑިސްތައްބާވެ، އާއްމުންނަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް!
  އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސްގެ ބ. އޭދަފުށީ ޓަވަރުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ޑިސްތައް ބާވެ، އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އާއްމުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން...

ދަނޑު ބޭރުން – ލިއޮނެލް މެސީ

ދަނޑު ބޭރުން – ލިއޮނެލް މެސީ
އެންމެ ކުޑައިރުވެސް މެސީއަކީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއި ތަފާތު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ކޮށްޓުމާއި ނެއްޓުމާއި، ގޯލްޖެހުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފް ހުނަރެއް ލިބިފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އާ...