ޚަބަރު

އުތުރުގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމުގެ %80 މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި: މިނިސްޓަރު

އުތުރުގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމުގެ %80 މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި: މިނިސްޓަރު
  އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ ވަންދޫގައި ގާއިމުކުރާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އަށްޑިހަ އިންސައްތަ މަސައްކަތ...