ޚަބަރު

ދަތުރުދިޔަ ބައެއްގެ ޑިންގީ ލައްގައި، ރަށަށް އާދެވޭނެގޮތް ނުވެފައި

ދަތުރުދިޔަ ބައެއްގެ ޑިންގީ ލައްގައި، ރަށަށް އާދެވޭނެގޮތް ނުވެފައި
  ބ. އޭދަފުށިން މިރިޔަންދޫއަށް އަށް މީހުންނާއެކު ދަތުރުދިޔަ ޑިންގީއެއް އެރަށު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮއްވާ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގައި ރަށަށް އާދެވޭނެގޮތްނުވެ މަޑުކުރަން ޖެ...

އޭދަފުށީ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ގާޒާ އަށް

އޭދަފުށީ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ގާޒާ އަށް
  އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހެމުން އަންނަ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑަށް ފެނަކަ އޭދަފުށީ އި...

ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި
ކުދިން ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާބެހޭ ބެހޭމަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ. ބ އަތޮޅާއި ރ އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އ...

މި ޓާމް ނިމެންދެން ބައެއް ހޮނިހިރު ދުވަސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ: ބއތމ

މި ޓާމް ނިމެންދެން ބައެއް ހޮނިހިރު ދުވަސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ: ބއތމ
  ރޯދަ މަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުނު ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދިނުމަށް ބައެއް ހޮނިހިރު ދުވަސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ނިންމާފައިވާ...

ގާޒާއަށް އެހީވާން މާޅޮހުގައި ބެހެއްޓި ފަންޑު ފޮށި ވަގަށް ނަގައިފި

ގާޒާއަށް އެހީވާން މާޅޮހުގައި ބެހެއްޓި ފަންޑު ފޮށި ވަގަށް ނަގައިފި
  ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ އެހީ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތުގެ ދަށުން ބ. މާޅޮހު މިސްކިތުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފަންޑު ފޮށި ވަގަށް ނ...