އަތޮޅުތެރެއިން

ތުޅާދޫ ހިއްކިބިމުން މިއަހަރު ގޯތި ދޫކުރެވޭވަރުވާނެ: ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ތުޅާދޫ  ހިއްކިބިމުން މިއަހަރު ގޯތި ދޫކުރެވޭވަރުވާނެ: ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ބ. ތުޅާދޫ ފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުން މިއަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި އާންމުކޮށް ގޯތިދޫކުރަން ފެށޭވަރުވާނޭކަމަށް ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.  ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އިދާރ...