ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ހަނިފަރު ބީޗު ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ހަނިފަރު ބީޗު ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި
ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ހަނިފަރު ބީޗް ސަރަހައްދު މިއަދު ސާފުކޮށްފި އެވެ. ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން މެ...

ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުށި މިރޭ އިނގުރައިދޫއާ ދެކޮޅަށް، ޓީމަށް ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓް

ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުށި މިރޭ އިނގުރައިދޫއާ ދެކޮޅަށް، ޓީމަށް ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓް
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޒޯން ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން މުޖުތަމައުގައި އިތުރު ކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުހިންމު ހުނަ...

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުވާލައިފި
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް އަހުލުވެރި ކުރުވާ ތައްޔާރުވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް...

ދިރާގުގެ 31 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގުގެ 31 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ސިނާއަތްއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދީ މި ކުޑަ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކާ ގުޅުވާދިނުމުގެ ފަހަތުގައިވާ އެއްމެ އިސް ބައިވެ...

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކު ބީއެމްއެލް އިން ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކު ބީއެމްއެލް އިން ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް
ބައިނަލްއަގުވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އޭޖްޑް ކެއަރ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މާލީދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ބ...