ޚަބަރު

ދަނޑު ބޭރުން – ލިއޮނެލް މެސީ

ދަނޑު ބޭރުން – ލިއޮނެލް މެސީ
އެންމެ ކުޑައިރުވެސް މެސީއަކީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއި ތަފާތު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ކޮށްޓުމާއި ނެއްޓުމާއި، ގޯލްޖެހުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފް ހުނަރެއް ލިބިފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އާ...