މައުލޫމާތު

އިންފުލުއެންޒާ އަކީ ކޮބާ؟

އިންފުލުއެންޒާ އަކީ ކޮބާ؟
އިންފުލުއެންޒާ އަކީ އިންފުލުއެންޒާ ވައިރަސްއަކުން ނޭވާލާ ނިޒާމަށްޖެހޭ އަރިދަފުސް ރޯގާފަދަ ބައްޔެކެވެ. މި ބަލީގެ ސަބަބުން ގިނަ މީހުންނަށް އާދައިގެ މިންވަރަށް އަރިދަފުސް ރޯ...