ޚަބަރު

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ތިލްމީޒާ ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ތިލްމީޒާ ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމް އެފެއާޒް، އެޕްރޮވިންސްގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ބ. އަތޮޅުގެ އުތުރުބިތުގެ ހުރިހ...

ހިތާދޫ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހިތާދޫ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ބ. ހިތާދޫ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް އަޑުއެހުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ހިތާދޫ އޮފީހުން ބުނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން އާންމުންނަށް މިފުރު...

“ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ލިބޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް”

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބ. އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށް މި ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ މުހަންމަދު ވަޖީހު ވިދާ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓާއި ބޭންޑު ކުދިންނަށް ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓާއި ބޭންޑު ކުދިންނަށް ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓާއި ބޭންޑު ކުދިންނަށް ދެ ދުވަހުގެ ކެޑޭޓް ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ފެށި މިހަ ރަކާތުގައި އެމަ ރުކަޒުގ...

އާއްމު އިންތިހާބުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޭދަފުށީގައި ވާރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އާއްމު އިންތިހާބުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޭދަފުށީގައި ވާރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި
2009 އިން 2010 އަށް ނޯތު ސެންޓްރަލް ރީޖަންގެ އެނުއަލް ވާރކްޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި މި މަހުގެ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މ...