ޚަބަރު

އޭދަފުއްޓާއި ނައިފަރު ދިރާގު އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އޭދަފުއްޓާއި ނައިފަރު ދިރާގު އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
ބ. އޭދަފުށީ ދިރާގު އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރާއި ޅ. ނައިފަރު ދިރާގު މެއިންޓަނަންސް ސެންޓަރު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައި ސެކިއުރިޓީގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދ...

ސްކޫލްގެ ތަސައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތައް އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ވިސްނާ ކަމަށް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް ބޯޑުން ބުނެފި

ސްކޫލްގެ ތަސައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތައް އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ވިސްނާ ކަމަށް ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް ބޯޑުން ބުނެފި
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލްގެ ތަސައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތައް އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސްކޫލްގެ ކަންކަމުގައި ލަފާ ދޭ...

ސޮނެވާ ފުށީގެ ފަރާތުން ފެށި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުން ފައިދާ ކުރޭބާ؟

ސޮނެވާ ފުށީގެ ފަރާތުން ފެށި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުން ފައިދާ ކުރޭބާ؟
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ރަށުގައި ފޮތި ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި: ސީކް ބ. ކުންފުނަދޫގައި ހިންގާ ސޮނެވާ ފުބައި ސިކްސް ސެންސަސް އިން މި އަތޮޅު ކެންދޫގައި ފެށި ޕްލާސްޓިކް...

ބ. އަތޮޅުގެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ސަލީމާއި ތަސްމީނާއި ނާޒިމް

ބ. އަތޮޅުގެ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ސަލީމާއި ތަސްމީނާއި ނާޒިމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް މިހާރު އިއުލާން ކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަރު މުހަންމަދު އިބްރާހިމް ދާދިދެންމެއަކު އިއުލާންކުރެއްވި ވަގުތީ ނަތީޖާ...

ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި 15 ކުދިން ބައިވެރިވާނެ: މަރުކުއްތައިސީރުލް ގުރުއާން

ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި 15 ކުދިން ބައިވެރިވާނެ: މަރުކުއްތައިސީރުލް ގުރުއާން
އުއްމީދު ކުރެވެނީ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް” ~ މުހައްމަދު ނަސީރު” ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ބަންދު ތެރޭގައި މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަމާޒަކީ އޯލެވެލް ހަދާ ކުދިން ފާސްވާ ނިސްބަތް 60 ޕަސެންޓަށް އިތުރުކުރުން: ޕްރިންސިޕަލް

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަމާޒަކީ އޯލެވެލް ހަދާ ކުދިން ފާސްވާ ނިސްބަތް 60 ޕަސެންޓަށް އިތުރުކުރުން: ޕްރިންސިޕަލް
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަމާޒަކީ އޯލެވެލް ހަދާ ކުދިންގެ ކާމިޔާބީގެ މިންގަޑު 60 ޕަސެންޓަށް އިތުރު ކުރުން ކަމަށް އެ ސްކޫލުގެ ބުނެފި އެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ސްކޫލުގަ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް ބޯޑު އިފްތިތާހު ކުރުން މާދަމާރޭ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް ބޯޑް އިފްތިތާހުކުރުން މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބުނީ ސްކޫލް ބޯޑަށް ބެލެނިވެރިނ...

ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނުފެށި ލަސްވަނީ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން: ފެމެލީ ސެންޓަރ

ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނުފެށި ލަސްވަނީ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން: ފެމެލީ ސެންޓަރ
ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސާރވިސް ސެންޓަރ އިން ރާވާ ހިންގަން އުޅުނު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނުފެށި ލަސްވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުލި...

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން: ފެމިލީ ސެންޓަރު

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން: ފެމިލީ ސެންޓަރު
ކުޑަކުދިންނަށާއި އާއިލާގެ އެކިއެކި މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޖެންޑާ މިނިސްޓަރީން މިދިޔަ އަހަރު ބ. އޭދަފުށީގައި ހުޅުވި ފެމެލީ އެންޑް...

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހޭނައްތާ މެޝިން މައްސަލަ ޖެހި އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓުމަކަށް

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހޭނައްތާ މެޝިން މައްސަލަ ޖެހި އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓުމަކަށް
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ހޭނައްތާ މެޝިން މައްސަލަ ޖެހި އޮފަރޭޝަންކުރުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބު...

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އާއްމު ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދެފި

12:45 : ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިއުލާން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އެދެފި އެވެ. މިއަދު ހެދުނު ބ...