ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަމާޒަކީ އޯލެވެލް ހަދާ ކުދިން ފާސްވާ ނިސްބަތް 60 ޕަސެންޓަށް އިތުރުކުރުން: ޕްރިންސިޕަލް

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަމާޒަކީ އޯލެވެލް ހަދާ ކުދިން ފާސްވާ ނިސްބަތް 60 ޕަސެންޓަށް އިތުރުކުރުން: ޕްރިންސިޕަލް
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަމާޒަކީ އޯލެވެލް ހަދާ ކުދިންގެ ކާމިޔާބީގެ މިންގަޑު 60 ޕަސެންޓަށް އިތުރު ކުރުން ކަމަށް އެ ސްކޫލުގެ ބުނެފި އެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ސްކޫލުގަ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް ބޯޑު އިފްތިތާހު ކުރުން މާދަމާރޭ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކޫލް ބޯޑް އިފްތިތާހުކުރުން މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބުނީ ސްކޫލް ބޯޑަށް ބެލެނިވެރިނ...

ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނުފެށި ލަސްވަނީ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން: ފެމެލީ ސެންޓަރ

ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނުފެށި ލަސްވަނީ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން: ފެމެލީ ސެންޓަރ
ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސާރވިސް ސެންޓަރ އިން ރާވާ ހިންގަން އުޅުނު ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނުފެށި ލަސްވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެއްބާރުލުން ނުލި...

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން: ފެމިލީ ސެންޓަރު

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން: ފެމިލީ ސެންޓަރު
ކުޑަކުދިންނަށާއި އާއިލާގެ އެކިއެކި މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޖެންޑާ މިނިސްޓަރީން މިދިޔަ އަހަރު ބ. އޭދަފުށީގައި ހުޅުވި ފެމެލީ އެންޑް...

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހޭނައްތާ މެޝިން މައްސަލަ ޖެހި އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓުމަކަށް

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހޭނައްތާ މެޝިން މައްސަލަ ޖެހި އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓުމަކަށް
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ހޭނައްތާ މެޝިން މައްސަލަ ޖެހި އޮފަރޭޝަންކުރުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބު...

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އާއްމު ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދެފި

12:45 : ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިއުލާން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އެދެފި އެވެ. މިއަދު ހެދުނު ބ...

ކިހާދޫ އިންޖީނުގޭގެ މައިޖަނަރޭޓަރުވެސް މައްސަލަޖެހި މުޅިރަށް ކަޅުއަދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް

ކިހާދޫ އިންޖީނުގޭގެ މައިޖަނަރޭޓަރުވެސް މައްސަލަޖެހި މުޅިރަށް ކަޅުއަދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެންމެބޮޑު ޖަނަރޭޓަރު މައްސަލަޖެހި އެރަށުގެ ގޭގެއަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވަމުންދާކަމަށް...

އަތޮޅު މަދުރަސާގައި ހަދާ ސައިންސް ލެބޯޓަރީ އާއި ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމާލެވޭނެ: ޕްރިންސިޕަލ

ދަރަވަންދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު މަދުރަސާގައި ހަދަމުންދާ ސައިންސް ލެބޯޓަރީ އާއި ލައިބްރަރީ ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކަނޑަ އެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީ...

ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ ޝަރަފުގައި ޕީ.ޓީ.އޭ. ގެ ފަރާތުން ވަދާއީ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ ޝަރަފުގައި ޕީ.ޓީ.އޭ. ގެ ފަރާތުން ވަދާއީ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
މިއަހަރު ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން ގެންދާ ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިމުމާއި ގުޅިގެން، އެ ދަރިވަރުންގެ ޝަރަފުގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީ...

ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސާވިސް ސެންޓަރަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް

ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސާވިސް ސެންޓަރަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް
ބ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސާވިސް ސެންޓަރު ހުޅުވިތާ މިއަދަށް އަހަރެއްވީއިރު އެ ތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައްކަމަށް އެ...