މުނިފޫހި

ޝާޔާން

ޝާޔާން
ޝާޔާން އަކީ އުމުރުން އެކާވީސް އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މެދުފަންތީގެ ޢާއިލާއަކަށް އުފަން، އަޚްލާޤް ރަނގަޅު ގެވެހި ކުއްޖެކެވެ. އަމިއްލަ ރަށުގައި އުޅެ ބޮޑުވި، ޢާ...

ލޯބީގެ އެ ގުޅުން

ލޯބީގެ އެ ގުޅުން
މަޑުފިނި ވައިރޯޅިތަކުން ހިތްތައް މަސްތުކުރުވަމުން ދިޔަ އެވެ. ހަވީރުގެ މިހިތްގައިމު ވަގުތުން އުފާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ގިނަމީހުންތަކެއް އަތިރިމައްޗަށްގޮސް އުޅުނެވެ. މީގެތެރެ...

އެ ބަދަލު

އެ ބަދަލު
ޖާނާއިމާލު ޤުރުބާންކޮށްގެން ބަލާ ބޮޑުކުރި ފާރިގު ވެގެންދިޔައީ ގޮތްދޫނުކުރުމާއި ބޮޑާކަމުގައި އަރާހުރި ނުކިޔަމަންތެރި ދަރިޔަކަށެވެ. އަންހެނުން ވަފިއްޔާއަށް ކުރެވުނު އެއްވެސ...

ތަޖުރިބާ

ތަޖުރިބާ
ދުނިޔެ އެކިއިރު ދައްކަނީ އެކިކުލަވަރެވެ. ދުނިޔޭގެ އުފާތަކަކީ ސައިބޯނި ބޮތްކެއްފަދަ އެއްޗެއްކަން އަހަންނަށް ވިސްނުނު އިރު ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެ އެވެ. ތެދެކެވެ. މާބޮޑަށްވެސް...

ކަލާދެކެ ލޯބިވަން…

ކަލާދެކެ ލޯބިވަން…
ޖަލްވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ރާޙަތު، ބ. ދަރަވަންދޫ ދުވަހަކީ އާދައިގެ ވަރަކަށް ވައިޖެހޭ އުޑުމަތި ސާފު ހިތްގައިމު ދުވަހެކެވެ. އީޝަލްއިނީ ވާހަކަފޮތެއް ހިފައިގެން އަތިރިމަތީގައ...

އެ ހިތި މާޒީ

އެ ހިތި މާޒީ
(އާމިނަތު ޝިހާމާ / ގްރޭޑް 8 ބީ) ކުރިމަތީގައިހުރީ ވަރަށްވެސް ވީރާނާވެފައިވާ ގެއެކެވެ. ތަންތަންގަނޑުގައި ޖަހާފައިހުރި ފަންތައް ގިނަދުވަސްވުމުން ވަނީ ވެއްޓިފަ އެވެ. އަހަރެން...