މުނިފޫހި

އޭނާ ވަކިވީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަސްތައް ވަނީ އަހުރެންނާ އެކުގައެވެ.

އޭނާ ވަކިވީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަސްތައް ވަނީ އަހުރެންނާ އެކުގައެވެ.
  ލިޔުނީ: ކުރޮޅި އާދަމް ޒާހިރު އެހެންވެސް ރޭތައް ފަދައިން އެރޭވެސް ހަނީފު އަހަރެންގެ ގެއަށް އައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދަންނަންފެށިފަހުން ބައްދަލުކުރި ރޭތަކާ މުޅި ޚިލ...

ވާހަކަ: ސަންޑޭ

ވާހަކަ: ސަންޑޭ
  އޭޕްރިލް 6 އާ ގުޅޭ؛ އެދުވަސްވީ އެގެއަށް އައި ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހަކަށެވެ. ނަދުހާގެ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެދުވަހުވެސް އެގޭގައި ކުޑަވަރެއްގެ ޙަފްލާއެއް ބޭއްވިއެ...

ވާހަކަ: ސަންޑޭ

ވާހަކަ: ސަންޑޭ
ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑުއަލީގެ ތެރޭގައި ނަވާލް ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާގެ ލޮލަކު ނިދީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތްކަހަލައެވެ. ލޯމަތިން ސިފަވަމުންދާ މަންޒަރުތަކެއްގެ ސަބަބުން، ލޮ...

ކުރު ވާހަކަ: ފޮނިއަޑު

ލިޔުނީ: މަރިޔަމް ޔަސްމާ އަލްޔާ ބައްދަލުވި ދުވަސް އަހަރެން އަދިވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. ކޯލް ސެންޓަރ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެން މަސައްކަތް ކު...