މުނިފޫހި

ކަރަމްގެ ތަޤްދީރު

ކަރަމްގެ ތަޤްދީރު
ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. ގަޑިން 10:30 ވީއެވެ. ހަސީނާގެ ގޭގައިވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. އިވެމުންދާ އަޑަކަށްހުރީ ހަސީނާ ބަދިގޭގައި ހެނދުނުގެ ސައިތައްޔާރުކުރާ އަޑެވެ. ހަސީނާއަކީ ވަޒ...

ބެހިގެންދިޔަ ކޮކާ

ބެހިގެންދިޔަ ކޮކާ
ފާތުމަތު ޒީނާ / ތަރަޙަ، ބ. ދަރަވަންދޫ މާއިން އިނީ އޭނާގެ ގޭގެ ދޮރުމަތީގައިހުރި ކުޑަ ޖޯލިފައްޗެއްގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ. ކުޑަކުޑަ ކުދިންތަކެއް ކުޅެމުންދާތަން ބަލާށެވެ. ނ...

މާލަސްވެއްޖެ

މާލަސްވެއްޖެ
(އާމިނަތު އަޒްލިފާ / ގްރޭޑް 9 ބީ) ވަރަށް ވިއްސާރަ ރެއެކެވެ. މުޅި ޖައްވުތެރޭގައިވަނީ ފިނިކަމެވެ. އެ ފިނިކަމުގެ ތެރޭގައި މޫނާ އެއްކޮށް ރަޖާއަޅައި ފޮރުވައިގެން ނިދީގެ އަރާމަ...

ގެއްލުނު މާޒީ

ގެއްލުނު މާޒީ
ދުވަހަކީ ވައިރޯޅި މަޑު ނަމަވެސް ހިތްގައިމު ދުވަހެކެވެ. ކ. މާފުށީޖަލުން ނިކުމެގެން އެއަންނަނީ ރ އިނގުރައިދޫ މޫސަ އެވެ. ފެންނަފެނުމަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޖަލ...

ވެދިންޤުރުބާނީ

ވެދިންޤުރުބާނީ
ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދަނީ ކުލަކުލައިގެ ބޮކިތަކުން ޖަރީކުރެވިފައިވާ މަގެކެވެ. މާލޭ މާފަންނު މަގުގައި ކޮންމެވެސް ހަފްލާއެއް ފާހަގަކުރަނީ އެވެ. މުޅި މަގުމަތިވަނީ ހަލަބޮލިވެފ...

ޝާޔާން

ޝާޔާން
ޝާޔާން އަކީ އުމުރުން އެކާވީސް އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މެދުފަންތީގެ ޢާއިލާއަކަށް އުފަން، އަޚްލާޤް ރަނގަޅު ގެވެހި ކުއްޖެކެވެ. އަމިއްލަ ރަށުގައި އުޅެ ބޮޑުވި، ޢާ...

ލޯބީގެ އެ ގުޅުން

ލޯބީގެ އެ ގުޅުން
މަޑުފިނި ވައިރޯޅިތަކުން ހިތްތައް މަސްތުކުރުވަމުން ދިޔަ އެވެ. ހަވީރުގެ މިހިތްގައިމު ވަގުތުން އުފާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ގިނަމީހުންތަކެއް އަތިރިމައްޗަށްގޮސް އުޅުނެވެ. މީގެތެރެ...

އެ ބަދަލު

އެ ބަދަލު
ޖާނާއިމާލު ޤުރުބާންކޮށްގެން ބަލާ ބޮޑުކުރި ފާރިގު ވެގެންދިޔައީ ގޮތްދޫނުކުރުމާއި ބޮޑާކަމުގައި އަރާހުރި ނުކިޔަމަންތެރި ދަރިޔަކަށެވެ. އަންހެނުން ވަފިއްޔާއަށް ކުރެވުނު އެއްވެސ...