މުނިފޫހި

ވާހަކަ: ހިމޭން ކައުނު

ވާހަކަ: ހިމޭން ކައުނު
(ފުރަތަމަ ބައި) ލައިގެން ހުރި ހުދު ޔުނީފޯމުން އިރުގެ ދޯދިތައް ރިފްލެކްޓް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ޖަނަވަރީ މަހުގެ އިރުވައިގެ އަވީގެ ހޫނާއެކު އޭދަފުށީގެ ހިރަފުސް މަގުތަކުން...