މުނިފޫހި

ވާހަކަ: މަސްތު 9

ވާހަކަ: މަސްތު 9
[ޖުލައި 11، 2015 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ]   ލިޔުނީ؛ ރޯޒީ ޝަރީފް އަހަރެން މިޒްނާމެންގެޔަށް ދިޔައީމެވެ. “އެ ގެއިން ނެރެލައިފި!” އަހަރެން ބުނީމެވެ. “މަށަށް ހަމައ...