ޚަބަރު

ވެކްސިން ދިނުމުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު އަތޮޅަކަށް ބ އަތޮޅު

ވެކްސިން ދިނުމުގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު އަތޮޅަކަށް ބ އަތޮޅު
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިންގާފައިވާ އަތޮޅަށްދޭ އެވޯޑް ބ އަތޮޅަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް މި އ...

ސިވިލް ސާވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ

ސިވިލް ސާވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ
  ސިވިލް ސާވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބުދަދުވަހު އޭދަފުށީގައި އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި އޭދަފުށީގަިއ ހ...

ދިރާގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޗް ޕްލަސްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޗް ޕްލަސްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
މޮބައިލް އިންޓަނެޓްގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޗްޕްލަސްގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ދިރާގުން އިއްޔެ ތައާރަފްކުރި މި ނެޓްވ...