ޚަބަރު

ބީއެމްއެލް އިން އާ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ އާއި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން އާ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ އާއި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އާ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް މރ. ގެރީ ލޯޓަން އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް މިސް ސުރީ ހާނިމް މުޙައްމަދު ހަމ...

ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ކޯޗަކަށް ސާންތީ

ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ކޯޗަކަށް ސާންތީ
ކްލަބް އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތި) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ކްލަބް އޭދަފުށި ޓީމާ ސާންތީ ހަވާލުވީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެ...

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކައްޕިގެ މޫނުގެ ކަށިތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކައްޕިގެ މޫނުގެ ކަށިތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި
ބ. އަނގަފަރު ކައިރީގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ލޯންޗު ދުއްވަން އިން ކައްޕި މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ވާތު ލޮލުގެ ތިރިން ބިނދިފައިވާ...

އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ޗިލްޑްރެންސް ހޯމް ސެންޓަރަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ޗިލްޑްރެންސް ހޯމް ސެންޓަރަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ
ބ. އޭދަފުށީގައި މިއަހަރު ގާއިމުކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޗިލްޑްރަންސް އަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާވި...