ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: މަންތާ އެއާ އިން ދަރަވަންދޫއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: މަންތާ އެއާ އިން ދަރަވަންދޫއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި
މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކާ ގުޅިގެން، މަންޓާ އެއާ އިން ބ. ދަރަވަންދޫ އާއި ދ. ކުޑަހު...

ކޮވިޑް-19: ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިރާގުން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކޮވިޑް-19: ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިރާގުން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ
ކޮރޯނާ އާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަ އިނާޔަތެއް ދޭން ދިރާގުން ނިންމައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ކޮރޯނާގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތ...

އޭދަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭދަފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި،  އ...

ކޮވިޑް-19: ބިލް ނުދެއްކުނަސް ހިދުމަތް ކަނޑާނުލާން އުރީދޫން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19: ބިލް ނުދެއްކުނަސް ހިދުމަތް ކަނޑާނުލާން އުރީދޫން ނިންމައިފި
މި މަހުގެ ބިލް ނުދެއްކިޔަސް އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް ކަނޑާނުލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ، މޯބައިލް، ފައިބާ، ވަޔާލެސް ބްރޯޑްބޭންޑް ބިލްތަކަށް ވެސް ފައ...

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ޝޯޓް ޓާމް ފައިނޭންސިން އެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ޝޯޓް ޓާމް ފައިނޭންސިން އެއް ތައާރަފްކޮށްފި
މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާޢަތްކަމުގައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އެހީވ...

އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބޭ ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބޭ ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ހުއްޓާލައިފި
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބޭ ބަލި މީހުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަކި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓ...