ޚަބަރު

ކިއުއާރުކޯޑުން ފައިސާ ދައްކައިގެން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

ކިއުއާރުކޯޑުން ފައިސާ ދައްކައިގެން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  (ބީއެމްއެލް) އިން މޯބައިލް ޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދި މާޗަންޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮމޯޝަން އެއް ފަށައިފިއެވެ. ސްކޭން ޓު ޕޭ އެންޑް ޕޭ ބައި ލ...

މޫދު މަދަރުސާ: ދަރިވަރުން ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން ނަމުނާ މަސައްކަތެއް

މޫދު މަދަރުސާ: ދަރިވަރުން ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން ނަމުނާ މަސައްކަތެއް
ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކަނޑުތަކުގެ ދިރުމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށް މަންތާ ޓްރަސްޓް އިން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ގައި ހިންގި މޫދު މަދަ...

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް މާޒިޔާގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އޭދަފުށީގައި

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް މާޒިޔާގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އޭދަފުށީގައި
އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫތު މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމް އޭދަފުށި 15 އަހަރުން ދަށުގެ އެލީޓް ޓީމާއި މާޒިޔާ އެކަޑަމީގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއެކު މިއަދު ހ...

ގްރާސްރޫޓްސް އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ކުދިންގެ ހުނަރު މުސްތަގުބަލުގައި ފެންނާނެ

ގްރާސްރޫޓްސް އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވާ ކުދިންގެ ހުނަރު މުސްތަގުބަލުގައި ފެންނާނެ
ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕީޓީއޭ އާއި ކްލަބް އޭދަފުށި ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ގްރާސް ރޫޓްސް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީން ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުދިންތަކެއް އުފެދިގެންދާ...