ޚަބަރު

ޅ އަތޮޅާއި ބ އަތޮޅަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އިސްކަންދޭ ދެ އަތޮޅު: ނަޝީދު

ޅ އަތޮޅާއި ބ އަތޮޅަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އިސްކަންދޭ ދެ އަތޮޅު: ނަޝީދު
ޅ އަތޮޅާއި ބ އަތޮޅަކީ އެމްޑީޕީން ވަރަށް އިސްކަންދޭ ދެ އަތޮޅުކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާ...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޕްޓަނަކަށް މުހައްމަދު އަހްމަދު ނާޝިދު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޕްޓަނަކަށް މުހައްމަދު އަހްމަދު ނާޝިދު
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިއަހަރުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް އެގާރައިގައި ކިޔަވާ މުހައްމަދު އަހުމަދު ނާޝިދު ހޮވައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިފ...

އެމްޑީޕީގެ ގެސްޓު ހައުސް ސިޔާސަތު އޭދަފުށީގައި އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ގެސްޓު ހައުސް ސިޔާސަތު އޭދަފުށީގައި އިފްތިތާހުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު މުޅި ރާއްޖޭގައި އިފްތިތާހުކުރުމަށް މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމ...

ޑަބްލިޔު އޭސީ ސެމީއަށް

 ޑަބްލިޔު އޭސީ ސެމީއަށް
އޭދަފުށީގައިހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް / ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައިލޯ އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ގްރޫޕް ދޭއްގައި ޑަބްލިޔު އޭސީ ކުޅުނު ދެވަނަ މެ...

“ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި “ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރު...