ޚަބަރު

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމެއްގައި އޭދަފުށީ ބިންހިއްކައި ސްޓޭޑިއަމެއް ނުހެދޭނެ: ވާހިދު

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމެއްގައި އޭދަފުށީ ބިންހިއްކައި ސްޓޭޑިއަމެއް ނުހެދޭނެ: ވާހިދު
  އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އޭދަފުށީ ބިންހިއްކައި އަދި އިންޓަނޭޝަނަލު ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފައިވީ ނަމަވެސް...

މައުމޫންގެ ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން އޭދަފުއްޓަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައެއް ނެތް: ޝަކީލް

މައުމޫންގެ ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން އޭދަފުއްޓަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައެއް ނެތް: ޝަކީލް
  ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަން ބަދަލުވިފަހުން ބ. އޭދަފުށީގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން އަދި އެހެން ފަރާތަކުންވެސް އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްދީފައިނެތް ކަމަށް އޭދަފުށީ ކައުންސިލު...

މާއްޑު އަކީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް ވަހީދު

މާއްޑު އަކީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް ވަހީދު
ބ. އޭދަފުށީ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ މާއްޑޫ އަކީ އޭދަފުށީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރިޔާސީ އިންތ...

“ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރަންޖެހޭ”

  އޭދަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީން އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބ. އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭން ޓީމުގެ އިސްމެންބަރެއްކަމަށ...