ޚަބަރު

“ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަކީ ބަހާލެވިފައި އޮންނަ ތަނަކަށްވެގެން ތަރައްޤީ އެއް ނުހޯދޭނެ”

  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަކީ ސައުދާގަރުންނާއި، ވަކިވަކި މާބޮޑެތި ބޭފުޅުންނާއި، މާހިރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވިފައި އޮންނަ ތަނަކަށް ވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މިއެދޭ ތަރައްޤީ ނުހޯދ...

“ކުރީގެ ވެރިކަންތަކުގައި ގޮއިފުޅަ ފެހެންދޫ އަށްވަނީ އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލާފައި”

  ޤުދުރަތީ އަތޮޅެއްކަމަށްވާ ‘ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ’ އަކީ ކުޑަ އަތޮޅެއްކަމުން މީގެ ކުރީގެ ވެރިކަންތަކުގައި އެސަރަހައްދަށް އަޅާ ނުލެވި، ވަރަށް ބޮޑަށް ދޫކޮށްލެވި...

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ އަށް މިފަހަރު ހަތަރު ސައިކަލާއެކު ގިނަ އިނާމުތަކެއް

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ އަށް މިފަހަރު ހަތަރު ސައިކަލާއެކު ގިނަ އިނާމުތަކެއް
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ “ރޯދަ ހަދިޔާ”ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ހަތަރު ފަރާތަކަށް އެލިއާ ކުންފުނިން ހަދިޔާ ކުރާ ޔަމަހާ ބ...