ޚަބަރު

“ހައްޔަރުކުރީ ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް”

  ބ. އޭދަފުށީ ފިހާރަތަކުން ވައްކަންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަތަރު މީހުންނަކީ މިރަށު ބަނދަރުގައި ބަނދަރުކޮށްފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި މަސައްކަ...

އޭދަފުށީ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

އޭދަފުށީ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި
ބ. އޭދަފުށީ ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރަމުން ދިޔަ ހަތަރު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އޭދަފުށީ ބައެއް ފިހާރަތަކުން ވައްކަން ކުރަ...

ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުން ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުން ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
  ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތްތަކުން ގުޅައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ރީލޯޑް ކުރުވައި ރާސްޓަސް އެޅުމާއި ރީޗާޖް ކުރުވަމުންދާ މައްސަލައިގައި އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ސަމާލ...