ޚަބަރު

މެޑްޓެކް އިން ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަޔޯކެމިސްޓް މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކުރަނީ

މެޑްޓެކް އިން ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަޔޯކެމިސްޓް މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކުރަނީ
ހެލްތް ސެކްޓާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކަމުން ގެންދާ މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސްއިން ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އޮޓަމެޓިކް ބަޔޯކެމިސްޓް މެޝިނެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނި...