ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ ގެސްޓު ހައުސް ސިޔާސަތު އޭދަފުށީގައި އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ގެސްޓު ހައުސް ސިޔާސަތު އޭދަފުށީގައި އިފްތިތާހުކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތު މުޅި ރާއްޖޭގައި އިފްތިތާހުކުރުމަށް މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމ...

ޑަބްލިޔު އޭސީ ސެމީއަށް

 ޑަބްލިޔު އޭސީ ސެމީއަށް
އޭދަފުށީގައިހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް / ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މައިލޯ އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ގްރޫޕް ދޭއްގައި ޑަބްލިޔު އޭސީ ކުޅުނު ދެވަނަ މެ...

“ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފުކުރި “ބާ އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރު...

އެސްޓީއޯއިން ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިއަދު ބ...