ޚަބަރު

ބިޒްނަސްގެ ޑިގްރީ ކޯހެއް ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށަނީ

ބިޒްނަސްގެ ޑިގްރީ ކޯހެއް ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ފަށަނީ
ވިލާ ކޮލެޖުގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގައި ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިގްރީ ކޯހެއް ފެށުމަށް ވިލާ ކޮލެޖުން ނިންމައިފި އެވެ. ވިލާ ކޮލެޖްގެ އޭދަފުށީ ކެމްޕަހުގެ މޭ މަހުގެ އިންޓޭ...

ތިމާވެށީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ހިލޭއެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިމާވެށީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ހިލޭއެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އޭދަފުށީގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ހިންގި ގަސްއިނދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން.. ތިމާވެށީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ހިލޭ އެހީ ދޭ ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަމިއްލަ ޖަމިްޔާތަކށް ވަނީ ހުޅ...