ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދޭ އިންޑިއާގެ ޓީޗަރަކު ދަންޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ސްކޫލުގެ ކޮމްޕިއުޓަ ސްޓަޑީޒް ކިޔައިވައިދޭ ފިރިހެން ޓީޗަރެއް ކަމަށްވ...

ބ. އަތޮޅުން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިފައި: ޖޭޕީ

ބ. އަތޮޅުން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިފައި: ޖޭޕީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޤާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ބ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅުން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއ...