ޚަބަރު

އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އިލެކ...

ނުފޫޒެއްނެތި ވޯޓުލުން..!!

ނުފޫޒެއްނެތި ވޯޓުލުން..!!
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނައިރު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ޤައުމުގެ ހުންގާނުގައި ހުންނަވާނީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެވެސ...

ތިން މަސްދުވަހުން އެއާޕޯޓްތައް އެޅިހެން އޭދަފުށީގައި ސްޓޭޑިއަމް އަޅާނަން: އަލީ ވަހީދު

ތިން މަސްދުވަހުން އެއާޕޯޓްތައް އެޅިހެން އޭދަފުށީގައި ސްޓޭޑިއަމް އަޅާނަން: އަލީ ވަހީދު
  ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ގއ. ކޫއްޑޫ ތަންތާ 3 މަސްދުވަހުން އެއާޕޯޓް އެޅިހެން އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް އަޅާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕި...