ޚަބަރު

ޖެންޑާ ބޭސްޑް ވައިލެންސް އާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަންއެއް ބާއްވައިފި

ޖެންޑާ ބޭސްޑް ވައިލެންސް އާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަންއެއް ބާއްވައިފި
  ބ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާވިސް ސެންޓަރާއި އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށ...

“ހުރަސްވާޓަރުގެ ނުނިމިއޮތްބައިގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ކުރީކޮޅު ފެށޭނެ”

  ބ. އޭދަފުށީ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރުގެ ހުރަސް ވާޓަރުގެ ނުނިމި އޮތްބައި ނިންމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފެށޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒ...

އޭދަފުށީ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެބްރުއަރީ މަހުތެރޭ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

އޭދަފުށީ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެބްރުއަރީ މަހުތެރޭ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު
  ބ އޭދަފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ މެދަކާ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއް...