އަތޮޅުތެރެއިން

ގާނޫނުގައި ވާގޮތަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ބ. އަތޮޅުން ކަމަދޫ ކައުންސިލު އެކަނި

ގާނޫނުގައި ވާގޮތަށް ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ބ. އަތޮޅުން ކަމަދޫ ކައުންސިލު އެކަނި
  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މިދިޔަ މަހު ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ އެންމެ 15 ކައ...

ދަރަވަންދޫ ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި މުދަލާ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ދަރަވަންދޫ ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި މުދަލާ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި
ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ބ. ދަރަވަންދޫ ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ. ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވައްކަންކޮށްފައި ވަނީ...