މުނިފޫހި

ވާހަކަ: ހިމޭން ކައުނު

ވާހަކަ: ހިމޭން ކައުނު
(ފުރަތަމަ ބައި) ލައިގެން ހުރި ހުދު ޔުނީފޯމުން އިރުގެ ދޯދިތައް ރިފްލެކްޓް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ޖަނަވަރީ މަހުގެ އިރުވައިގެ އަވީގެ ހޫނާއެކު އޭދަފުށީގެ ހިރަފުސް މަގުތަކުން...

އޭނާ ވަކިވީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަސްތައް ވަނީ އަހުރެންނާ އެކުގައެވެ.

އޭނާ ވަކިވީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަސްތައް ވަނީ އަހުރެންނާ އެކުގައެވެ.
  ލިޔުނީ: ކުރޮޅި އާދަމް ޒާހިރު އެހެންވެސް ރޭތައް ފަދައިން އެރޭވެސް ހަނީފު އަހަރެންގެ ގެއަށް އައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދަންނަންފެށިފަހުން ބައްދަލުކުރި ރޭތަކާ މުޅި ޚިލ...

ވާހަކަ: ސަންޑޭ

ވާހަކަ: ސަންޑޭ
  އޭޕްރިލް 6 އާ ގުޅޭ؛ އެދުވަސްވީ އެގެއަށް އައި ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހަކަށެވެ. ނަދުހާގެ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެދުވަހުވެސް އެގޭގައި ކުޑަވަރެއްގެ ޙަފްލާއެއް ބޭއްވިއެ...