ޚަބަރު

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތުޅާދޫއަށް

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ތުޅާދޫއަށް
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތާއި އަދި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ...

އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީހަށް ކޯޗުން ހޯދަނީ

އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ފުޓްބޯޅަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީހަށް ކޯޗުން ހޯދަނީ
އެފްއޭއެމުން ރާއްޖޭގެ އަށް ޒޯނެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފީސްތަކެއް ގާއިމްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ތަރައްގީކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ފުޓްބޯޅ...

އޭދަފުށީގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރާތީ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

އޭދަފުށީގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރާތީ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!
އޭދަފުށީ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައި ދޯނިފަހަރުގެ ފައިބަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާތީ އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި މަ...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓްސް ސޮލިއުޝަންތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓްސް ސޮލިއުޝަންތަކެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ޑިޖިޓަލް ރިސޯޓް ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް މިއަދު އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި މި ސޮލިއުޝަންތަކުގެ...

ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ދިރާގުން ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ދިރާގުން ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތާއި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން، ރާއްޖޭގައި ގެ ތަކަށް ދޫކުރާ ހޯމް އިންޓަނެޓްގެ އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑް ހިމެ...

ޓިވެކުގެ ދެ ވަނަ ބެޗުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓިވެކުގެ ދެ ވަނަ ބެޗުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ކޯސްޓްލައިން ފައުންޑޭޝަނުން ބ. ކިހާދޫގައި ހިންގާ، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރު (ޓިވެކް) ދެވަނަ ބެޗުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަނ...