ޚަބަރު

ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް

ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް އަދި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން ކީރިތި ޤުރުއަނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން، ފުވައްމުލަކާއި ލ. ފޮނަދޫގައި ޤު...

ދަރަވަންދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދަރަވަންދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބ. ދަރަވަންދޫގައި ގާއިމުކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ދަރަވަންދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެ މަސައްކަތުގެ އެންވާރަމަންޓް މިނިސް...

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ވިލާ ގޭހަށް ވެސް އޯޑަރު ދެވޭނެ

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ވިލާ ގޭހަށް ވެސް އޯޑަރު ދެވޭނެ
އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ވިލާ ގޭސް ފުޅިއަށް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ގޮތް ވިލާ ގޭހާއި އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުން...

ސެންޓޭ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ސެންޓޭ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި
ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މޮޅު ކުޅ...

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓް ތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އިން ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިނޭންސިންގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ބީއެމްއެލްގައި ތައާރަފު ކުރި...