ޚަބަރު

ބީއެމްއެލް އިން 60 ފަރާތަކަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން 60 ފަރާތަކަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 60 ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ބީއެމްއެލްއިން މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އި...

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ހަނިފަރު ބީޗު ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ހަނިފަރު ބީޗު ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި
ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ހަނިފަރު ބީޗް ސަރަހައްދު މިއަދު ސާފުކޮށްފި އެވެ. ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން މެ...

ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުށި މިރޭ އިނގުރައިދޫއާ ދެކޮޅަށް، ޓީމަށް ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓް

ޒޯން ބުރުގައި އޭދަފުށި މިރޭ އިނގުރައިދޫއާ ދެކޮޅަށް، ޓީމަށް ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓް
ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޒޯން ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން މުޖުތަމައުގައި އިތުރު ކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުހިންމު ހުނަ...

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުވާލައިފި

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުވާލައިފި
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް އަހުލުވެރި ކުރުވާ ތައްޔާރުވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް...