ޚަބަރު

ދިރާގު ބިޒް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

ދިރާގު ބިޒް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!
ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ބިޒް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މިއައި ބަދަލުތަކާއެކު މިހާރު ކުދި އަދި މެދު ފަނ...

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ސަނާ ހަމަޖައްސައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ސަނާ ހަމަޖައްސައިފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ގޮތުގައި ސަނާ މަންސޫރު، މއ. މަނަސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ގައުމީ ބޭންކް ބީއެމްއެލުން ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް...

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގެ ބައިވެރިންނަށް ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މާދަމާގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނިގޮތުގައި ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މިދިޔަ ހުކުރު...

ފެމެލީ ސެންޓަރަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނުތައް ބާތިލްކޮށްފި

ފެމެލީ ސެންޓަރަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނުތައް ބާތިލްކޮށްފި
އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސާވިސް ސެންޓަރުގައި ގާއިމުކުރާ ޗިލްޑްރަންސް ހޯމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ. ޖެނ...