ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކު ރީތި ބީޗު ރިސޯޓުން ވެސް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް-19: ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި މީހަކު ރީތި ބީޗު ރިސޯޓުން ވެސް ފެނިއްޖެ
ބ. އަތޮޅު ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށާއި މޮނިޓާ ކުރުމަށްޓަކައި އެ ރިސޯޓަށް އަރައ...

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީގެ ޕާކުތަކާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: އޭދަފުށީގެ ޕާކުތަކާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް ބަންދުކޮށްފި
މިހާތަނަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އޭދަފުށިގެ  ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަކާއި ޓާފް ދަނޑާއި ފުޓ...

ބ. އަތޮޅު ޑްރީމްލޭންޑް ބަންދުކޮށް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޓެސްޓުކުރަނީ

ބ. އަތޮޅު ޑްރީމްލޭންޑް ބަންދުކޮށް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޓެސްޓުކުރަނީ
ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޑްރީމްލޭންޑް ރިސޯޓްގެ ބިދޭސީއަކު ގައިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރުމުން އޭނާ އެކަހެރިކޮށް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް...