އަތޮޅުތެރެއިން

ކެންދޫ ކައުންސިލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ޑީއެސްއާރުސީ އަށް

ކެންދޫ ކައުންސިލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހުޖާގަ ޑީއެސްއާރުސީ އަށް
  ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޑައިމަންޑް ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން (ޑީއެސްއާރުސީ) ހޯދައިފި އެވެ. ޑައިމަންޑް ސްޕޯޓްސް ފައިނަލަށް...