ޚަބަރު

އޭދަފުށީގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރަން އަލުން ބީލަމަށް

އޭދަފުށީގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރަން އަލުން ބީލަމަށް
ބ. އޭދަފުށި ހިމެނޭގޮތަށް ހަ ރަށެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ޖަހައިގެން އިއާދަ ކުރުނިވި ހަކަތަ އިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސް...

އަންވަރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު އިސްނެންގެވުން، ރާއްޖެ ހައިރާން ކޮށްލައިފި

އަންވަރުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު އިސްނެންގެވުން، ރާއްޖެ ހައިރާން ކޮށްލައިފި
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ވެންޓިލޭޓަރު ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް ދިވެހި ސިފައިން ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފެއްދި ޚަބަރުން ދިވެހިންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކ...