ޚަބަރު

ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ރަންޔޫބީލް ޖަލްސާ މިރޭ، ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރައީސް

ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ރަންޔޫބީލް ޖަލްސާ މިރޭ، ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރައީސް
ބ. އަތޮޅުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް މިދިޔަ އަހަރު 50 އަހަރު ފުރިފައިވާތީ، އެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ މިރޭ އޭދަފުށީގައި އޮންނާނެ އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައު...

އުރީދޫ ބަލިކޮށް ދިރާގުން އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އުރީދޫ ބަލިކޮށް ދިރާގުން އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ފައިނަލުގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އުރީދޫގެ މައްޗަށް 4-5 އިން ކުރި ހޯދައި އިންޓަ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފި އެވެ. އ...