ޚަބަރު

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާ އިން ދީފި

ބ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާ އިން ދީފި
ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހަދިޔާކުރިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ބ. އަތޮޅުން ތިން ރަށް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރު...

އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުން އަހަރު ނިމެންދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި

އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުން އަހަރު ނިމެންދެން މަސައްކަތްކުރާނީ ގޭގައި
އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން އޮފީހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މިއަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި...

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިތާދޫއަށް ގެންގޮސްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިތާދޫއަށް ގެންގޮސްފި
ބ.ހިތާދޫގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެރަށަށް ގެނެސްފި އެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާ...