ޚަބަރު

މާއްޑޫ ބ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ގޮވާލައިފި

މާއްޑޫ ބ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ގޮވާލައިފި
ބ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިން ބޮޑު ފަސް ރަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާއްޑޫ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަބްރޫކް ނަސީރު ގ...

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާއިން ދެގުނަ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާއިން ދެގުނަ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް
ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެން ދެ ގުނަ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ބޫސްޓާތަކަކީ ޕެކޭޖު ހުސްވެއްޖ...

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކަނޑޫދޫ ތުނޑީގައި ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ކަނޑޫދޫ ތުނޑީގައި ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު ގެ ދަށުން ތ. ކަނޑޫދޫގެ ތުނޑީކޮޅުގައި ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކޮށް މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައި...

ކުޑަކުދިންނަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި
ކުޑަކުދިންނަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ބ. އޭދަފުށީގައި މިއަދު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. “ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް” ގެ ނަމުގައި އޭދަފުށީ ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިން...

ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުވާލައިފި
ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)ގެ ފަންޑުން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮވިޑް ރިލީފް ސަޕޯޓްގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް...

ބީއެމްއެލް އަށް ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އަށް ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެ...

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ދަނޑުވެރިންގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އަންނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށ...

ދިރާގުގެ ‘އާރުބީ ކުއެސްޓް’ ގޭމް ކުޅެގެން އަގުހުރި އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ދިރާގުގެ ‘އާރުބީ ކުއެސްޓް’ ގޭމް ކުޅެގެން އަގުހުރި އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
ދިރާގުގެ އޭއާރް ގޭމިން އެޕްލިކޭޝަން “އާރުބީކުއެސްޓް” ގޭމް ކުޅެގެން އަގު ހުރި އިނާމު ތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަ...