ޚަބަރު

އުރީދޫގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އުރީދޫގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް އިންތިހާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫއިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އާންމ...

ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި، ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ކޯޗެއް: ސިލްވެސްޓާ

ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި، ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ކޯޗެއް: ސިލްވެސްޓާ
“ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުން ރަނގަޅު. މިއަދު އަހަންނާ އެކު އޭދަފުށީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވުމުން އަހަރެންނަށް އެ މީހުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށްލެވިއްޖެ. ކ...