ރިޕޯޓް

ކުޑަކުޑަ ހަތަރު ދަރިންނާ އެކު ޔޫރަޕް އަންހެނަކު އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅެނީ!

ކުޑަކުޑަ ހަތަރު ދަރިންނާ އެކު ޔޫރަޕް އަންހެނަކު އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅެނީ!
ފުރާއުމުރުގެ ދުވަސްވަރު އެ ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުވެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދުނެވެ. ދެ މީހުން ވެސް ކިޔަވަމުން ދިޔައީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ...

މާއްޑޫ: ގެސްޓް ހައުސް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަ ބެސްޓް!

މާއްޑޫ: ގެސްޓް ހައުސް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަ ބެސްޓް!
މާއްޑޫގައި ކުރާނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭދަފުއްޓާ ވަރަށް ކައިރީގައި އޮތް މި ރަށުން އޭދަފުށީ މީހުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ބުނެ އެވެ. އެކަމ...