އަތޮޅުތެރެއިން

ލޯންޗެއްގެ ބުރަފައްޗެއްގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމުވެއްޖެ

ލޯންޗެއްގެ ބުރަފައްޗެއްގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމުވެއްޖެ
ރީތި ބީޗު ރިސޯޓް ފަޅުތެރޭގައި ޑައިވިންކުރަން ދާން ތައްޔާރުވާން އުޅުނު އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު ލޯންޗެއްގެ ބުރަފައްޗެއްގައި ޖެހި ވަރަށްބޮޑަށް ޒަހަމު ވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ...

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ހަ ކޮމްޕިއުޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ހަ ކޮމްޕިއުޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫގައި ހުންނަ މިއަތޮޅު އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހަ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ބ. ދަރަވަންދޫގައި އެއާޕޯޓް ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވ...

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލިއްޔަތު ކުޑަވުން: ހިތާދޫ ކައުންސިލް

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލިއްޔަތު ކުޑަވުން: ހިތާދޫ ކައުންސިލް
ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށް ދެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލިއްޔަތުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފައިސާ ނެތުން ކަމަށް ހިތާދޫ...

ދަރަވަންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މާޅޮހު ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މާޅޮހު ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކޮށްފި
ބ. ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ބ. މާޅޮސް، ނަފާޕެލަސް، ޢަބްދުއްރަޝީދު ޔޫސުފް މާޅޮހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ހަމަޖަ...