ޚަބަރު

ކިހާދޫ އިންޖީނުގޭގެ މައިޖަނަރޭޓަރުވެސް މައްސަލަޖެހި މުޅިރަށް ކަޅުއަދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް

ކިހާދޫ އިންޖީނުގޭގެ މައިޖަނަރޭޓަރުވެސް މައްސަލަޖެހި މުޅިރަށް ކަޅުއަދިރިކަމުގެ ތެރެއަށް
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެންމެބޮޑު ޖަނަރޭޓަރު މައްސަލަޖެހި އެރަށުގެ ގޭގެއަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވަމުންދާކަމަށް...

އަތޮޅު މަދުރަސާގައި ހަދާ ސައިންސް ލެބޯޓަރީ އާއި ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމާލެވޭނެ: ޕްރިންސިޕަލ

ދަރަވަންދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު މަދުރަސާގައި ހަދަމުންދާ ސައިންސް ލެބޯޓަރީ އާއި ލައިބްރަރީ ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކަނޑަ އެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީ...

ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ ޝަރަފުގައި ޕީ.ޓީ.އޭ. ގެ ފަރާތުން ވަދާއީ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ ޝަރަފުގައި ޕީ.ޓީ.އޭ. ގެ ފަރާތުން ވަދާއީ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
މިއަހަރު ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން ގެންދާ ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިމުމާއި ގުޅިގެން، އެ ދަރިވަރުންގެ ޝަރަފުގައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީ...

ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސާވިސް ސެންޓަރަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް

ބ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސާވިސް ސެންޓަރަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް
ބ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސާވިސް ސެންޓަރު ހުޅުވިތާ މިއަދަށް އަހަރެއްވީއިރު އެ ތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައްކަމަށް އެ...

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 7،6 އަދި 8 ގެ ޕްރިފެކްޓް ކުދިންނަށް ހިންގުނު ލައިފް ސްކިލް ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 7،6 އަދި 8 ގެ ޕްރިފެކްޓް ކުދިންނަށް ހިންގުނު ލައިފް ސްކިލް ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ
ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 7،6 އަދި 8 ގެ ޕްރިފެކްޓް ކުދިންނަށް ހިންގުނު ލައިފް ސްކިލް ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެއެވެ. ބ. އަތޮޅު ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރުގައި 13 ދުވަހުގެ މ...

ބިންލާދިން ދުނިޔޭގައި ހުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ހާމަކުރައްވައިފި

ބިންލާދިން ދުނިޔޭގައި ހުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ހާމަކުރައްވައިފި
އަލްޤައިދާގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިންލާދިން އަދިވެސް ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެބޭފުޅާ މިގޮތައް މިހާމަކުރެއްވީ ބިންލާދިން މަރ...

“އަތޮޅު މީހަކަށް ނުވިޔަސް އަޅުގަނޑަށް ވުރެ ވަކިން މޮޅަށް މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތު ކުރެވޭނެ މީހަކު ނެތް”

ބ. އަތޮޅުގެ މީހަކަށް ނުވިޔަސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޭނާ އަށް ވުރެ ވަކިން މޮޅަށް ވަކާލާތު ކުރެވޭނެ އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު އޭދަފުށީ ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ނުވާ ކ...

އިލެކްޝަންގެ ކަންކަމުގައި ބ. އަތޮޅުން ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް ތަމްރީން ދީފި

އިލެކްޝަންގެ ކަންކަމުގައި ބ. އަތޮޅުން ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް ތަމްރީން ދީފި
ކުރިޔަށްއޮތް އާންމު އިންތިހާބުގައި ބ. އަތޮޅުގެ ވޯޓްފޮށިތަކުގެ ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ވާކްޝޮޕް އޭދަފުށީގައި ކުރިޔަށްގެންގޮސްފިއެވެ. ހެނދު...

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ތިލްމީޒާ ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ތިލްމީޒާ ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ހޯމް އެފެއާޒް، އެޕްރޮވިންސްގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ބ. އަތޮޅުގެ އުތުރުބިތުގެ ހުރިހ...

ހިތާދޫ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހިތާދޫ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ބ. ހިތާދޫ ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް އަޑުއެހުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ހިތާދޫ އޮފީހުން ބުނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން އާންމުންނަށް މިފުރު...