ޚަބަރު

ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމު އޭދަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނީ ޖުލައި 3 ގައި

ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމު އޭދަފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނީ ޖުލައި 3 ގައި
މި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާގެ މެޑިކަލްޝިޕްގައި ހިމެނޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަލިމީހުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 3 ވަނަ ދ...

“ސްކޫލުގެ ބޮޑެތި ނިންމުންތަކަކީ އެންމެ އިސްފަރާތުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނޫން”

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ނިންމާ މުހިންމު އަދި ބޮޑެތި ނިންމުންތަކަކީ ހަމައެކަނި ސްކޫލްގެ އެންމެ އިސްފަރާތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ ނިންމުންތަކަކީ އެކ...

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ގުޅޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދީފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ގުޅޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދީފި
  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ގުޅޭގޮތުން ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބ. އޭދަފުށީ ދިރާގު އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ބަހިއްޔާ...