ޚަބަރު

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިމުގައި

ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުން އޮތް ހުސްބިމުގައި
  ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ހެދުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ އޭދަފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާނީ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުން...