ޚަބަރު

ބިން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ވިލާ ކޮލެޖާއެކު ސޮއިކުރެވޭނޭ: ކައުންސިލް

ބިން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ވިލާ ކޮލެޖާއެކު ސޮއިކުރެވޭނޭ: ކައުންސިލް
  ރަށުގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ވިލާ ކޮލެޖާއި ގުޅިގެން...

ޕީޕީޕީގެ ދަށުން އޭދަފުށި ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާހެއްނުވި

ޕީޕީޕީގެ ދަށުން އޭދަފުށި ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާހެއްނުވި
ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލުން އޭދަފުށީގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުނު ހުށައެޅުމަށް ތާއީދު ނުލިބިގެން އެހ...

ފެރީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓިފައިވާތީ ބ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފެރީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓިފައިވާތީ ބ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި
ނ. ރ.، ބ. އަދި ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެ ހިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔ...

ދިރާސީ އަހަރުފެށޭއިރު ގިނަކަންކަން ހުންނާނީ ފުރިހަމަވެފައި: އެޑިއުކެޝަން

ދިރާސީ އަހަރުފެށޭއިރު ގިނަކަންކަން ހުންނާނީ ފުރިހަމަވެފައި: އެޑިއުކެޝަން
  ދިރާސީ އާއަހަރު ފެށޭއިރު ސްކޫލުތައް ހުންނާނީ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާމިންވަރަށް ތައްޔާރުވެފައިކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ދިޓީވީގައި ވާހަކަ ދައްކަވ...

ބ. އޭދަފުށީގައި ޓާފް ދަނޑަކާއި ޓްރޭނިން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްދޭން ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވެއްޖެ!

ބ. އޭދަފުށީގައި ޓާފް ދަނޑަކާއި ޓްރޭނިން ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްދޭން ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވެއްޖެ!
ބ. އޭދަފުށީގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކާ، ފުޓްބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާކަމަށް އޭދަފުށި ކައުން...

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ހޫނުވެ ދެކައުންސިލަރަކާ، ޒުވާނުން ޖަލްސާ ދޫކޮށް ނުކުމެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ހޫނުވެ ދެކައުންސިލަރަކާ، ޒުވާނުން ޖަލްސާ ދޫކޮށް ނުކުމެއްޖެ
އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ރޭ ބަހިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޖަލްސާ ހޫނުވެ ދެކައުންސިލަރުންނާއި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް...

އުތުރުގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

އުތުރުގެ ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ
އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރީޖަނަލް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ އަމަލ...