ޚަބަރު

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ އަށް މިފަހަރު ހަތަރު ސައިކަލާއެކު ގިނަ އިނާމުތަކެއް

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ އަށް މިފަހަރު ހަތަރު ސައިކަލާއެކު ގިނަ އިނާމުތަކެއް
މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ “ރޯދަ ހަދިޔާ”ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ހަތަރު ފަރާތަކަށް އެލިއާ ކުންފުނިން ހަދިޔާ ކުރާ ޔަމަހާ ބ...

އޭދަފުށީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޯޅަދަނޑެއް އަޅައި ދޭނަން: ނަޝީދު

އޭދަފުށީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޯޅަދަނޑެއް އަޅައި ދޭނަން: ނަޝީދު
ބ. އޭދަފުށީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ބޯޅަދަނޑެއް އަޅައިދެއްވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. ބ...

ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި ކެންދޫ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނަން: ނަޝީދު

ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި ކެންދޫ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނަން: ނަޝީދު
  އެމްޑީޕީއިން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވާތާ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސްތެރޭގައި ކެންދޫ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމ...