ޚަބަރު

200 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށު ކައުންސިލް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށުގެ، ރަށު ކައުންސިލް ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއެއް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އިންފޮމޯޝަން ޓެކްނޮ...

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި
ކޯސްޓްލައިން ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިން ދަރަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓް ހިންގައި ބަލަހައްޓަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އާ ހަވާލުކޮށްފި...

ފޭލި ގުރުއާން މުބާރާތް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަނީ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހާ ގުޅުވައިގެން އޭދަފުށީ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި) ޖަމިއްޔާއިން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް...

އަޒްހާރަށް އެހީވުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 36000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

އަޒްހާރަށް އެހީވުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 36000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ
ކެންސަރުގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އޭދަފުށީ ދަނޑުމަތީގޭ، ތޯހިރާ އަޒްހާރަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ތިރީސް ހަހާހަށްވުރެ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފި...

ފޭލިން ބޭއްވި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީލިޔުން ދީފި

ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި ޖަމިއްޔާ) އާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދަނޑުވެރިކަމާބެހ...

ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީން (އެލްޖީއޭ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންނާ ފައިނޭންޝަލް ޕ...

އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ޓެލެކޮމް ފެއާ އަށް އާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ޓެލެކޮމް ފެއާ އަށް އާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކޭމް) އިން މި މަހުގެ 6-7 އަށް ބ. އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ޓެލެކޮމް ފެއާ އަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކޮށް، ފެއާގައި ހުރި...